Tin tức & Sự kiện

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 3890/QĐ-UBND với những nội dung chính như sau:
 
Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quy chế) được ban hành gồm 6 chương và 18 điều; theo đó Quy chế quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, hộ kinh doanh homestay, các hoạt động liên quan, khách du lịch sử dụng dịch vụ homestay.

Theo đó, nội dung trọng tâm của Quy chế được UBND tỉnh quy định và hướng dẫn cụ thể đối với các điều kiện đảm bảo kinh doanh homestay; quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh homestay trên địa bàn.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh homestay theo quy định; phối hợp với UBND cấp huyện triển khai, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh homestay thực hiện đúng Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế; theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng quý tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh homestay.

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo đúng Quy chế ban hành./.
 
 
TNGQ
 

Các tin khác: