Tin tức & Sự kiện

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam từ ngày 09/01/2017 đến ngày 11/5/2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm từ ngày 09/01/2017 đến ngày 11/5/2017 cụ thể như sau:
         
Về tiếp nhận, giải quyết TTHC
         
Kết quả từ ngày 09/01/2017 đến ngày 11/5/2017 đã có 14.185 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm (trung bình mỗi ngày có 152 hồ sơ). Đã giải quyết 12.645 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm (Riêng từ ngày 05/5 đến 11/5/2017 đã có 986 hồ sơ đã được tiếp nhận tại Trung tâm). Đã giải quyết 582 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 79% gồm: BQL các KCN: 02 hồ sơ; Sở Công Thương: 22 hồ sơ; Sở GTVT: 43 hồ sơ; Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 hồ sơ; Sở KH&ĐT: 93 hồ sơ; Sở NN & PTNT: 31 hồ sơ; Sở Nội vụ: 01 hồ sơ; Sở Thông tin và Truyền thông: 02 hồ sơ; Sở Tư Pháp: 104 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn: 96 hồ sơ, trễ hạn 08 hồ sơ; Sở VHTT & DL: 12 hồ sơ; Sở Y tế: 02 hồ sơ; Công an tỉnh: 258 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 142 hồ sơ. 
         
Về thu phí, lệ phí
         
Kết quả thu lũy kế đến hết ngày 11/5/2017 là 1.761036.000 đ, trong đó: Quý I thu : 1.106.776.000 đồng (đã chuyển về các đơn vị); Tháng 4 thu: 498.985.000 đồng; Tháng 5 (tính đến 11/5/2017): 155.012.000 đồng.
         
Nhìn chung, ý kiến của người dân và doanh nghiệp phần lớn hài lòng về thái độ và thời gian giải quyết thủ tục tại Trung tâm. Đa số các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, tạo sự hài lòng đối với cá nhân và tổ chức đến giao dịch.
HTDN
 

Các tin khác: