Tin tức & Sự kiện

Một số nhiệm vụ trọng tâm về "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2017 - 2021"

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Nhằm tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 03/5/2017 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
         
Về xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo và văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành, hết hiệu lực thi hành hoặc có nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang điện tử của các Sở, ban, ngành.
         
Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: Các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực: Hợp đồng, đất đai, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, lao động, bảo vệ môi trường, BHYT, BHXH, công đoàn và một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, còn tham mưu tổ chức các Chương trình, Hội nghị, Tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; qua đó, trao đổi, đối thoại để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
         
Về giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm trả lời yêu cầu, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo quy định: Yêu cầu về giải đáp pháp luật được gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tuyến hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định của pháp luật; công chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp nhận yêu cầu và giải đáp pháp luật hoặc phối hợp với các cơ quan khác để giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.
         
Về tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật: Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương.
         
HTDN
 

Các tin khác: