Tin tức & Sự kiện

Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ngày 31/10/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 Theo đó, Thông tư này hướng dẫn công bố, công khai thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.

 Điều kiện đối với thủ tục hành chính được công bố: Thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. Thủ tục hành chính đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và trong các văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc Cơ quan ban hành. Thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điểu 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, trừ trường hợp công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với những nội dung thủ tục hành chính được luật giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quy định hoặc được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Tổng giám đốc Cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện giải quyết công việc.

Thẩm quyền của các cơ quan trong kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được quy định như sau:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phính phủ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các vụ, cục, tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan.

 Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017.

 

TNGQ

 

Các tin khác: