Quy định về tổ chức tiếp doanh nghiệp

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
 
Số:   2707   /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quảng Nam, ngày  05   tháng  9   năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính;
Căn cứ Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2015;
Theo đề nghị của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tại Tờ trình số 341/TTr - BXTĐT ngày 25/7/2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định về tổ chức tiếp doanh nghiệp để xem xét, giải quyết các phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng tháng, với các nội dung chính sau:
 
1. Thời gian: Định kỳ ngày 05 hằng tháng, từ 8h00 - 11h30 (trường hợp trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc đầu tuần hoặc ngày làm việc tiếp theo).
2. Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh (trường hợp lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác đột xuất, ủy quyền cho Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và tham mưu trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp).
 
3. Địa điểm: Tại trụ sở Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Số 596 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.
 
4. Trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp:
a) Xuất trình giấy tờ chứng minh là người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền đến phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Trình bày, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan một cách trung thực và ký xác nhận, chịu trách nhiệm những nội dung trình bày, thông tin, tài liệu cung cấp.
b) Tuân thủ các quy định tiếp doanh nghiệp và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp doanh nghiệp.
c) Không được mang chất nổ, chất dễ cháy, vũ khí, chất độc, chất gây ô nhiễm môi trường, trẻ em, súc vật vào trong trụ sở làm việc.
d) Không có mùi rượu, bia, không tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của người chủ trì.
đ) Chấp hành sự hướng dẫn của cán bộ theo dõi, không gây rối trật tự ở nơi tiếp doanh nghiệp; không vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ; nếu vi phạm thì phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định pháp luật.
e) Được phản ánh về những hành vi cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức tiếp doanh nghiệp.
 
5. Trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp doanh nghiệp:
a) Hướng dẫn, tiếp nhận và ghi chép những nội dung phản ánh của doanh nghiệp vào sổ theo dõi tiếp doanh nghiệp. Trường hợp, nội dung phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thì hướng dẫn doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
b) Tác phong ứng xử trong giao tiếp ân cần, hòa nhã, lịch sự, thông cảm trước bức xúc của doanh nghiệp, không được cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người đại diện doanh nghiệp.
c) Từ chối không tiếp đối với các trường hợp sau đây:
- Phản ánh về sự việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
- Vi phạm nội quy tiếp doanh nghiệp.
- Người đại diện doanh nghiệp không có năng lực hành vi hoặc trong tình trạng có mùi rượu, bia, say chất kích thích khác.
 
6. Trách nhiệm của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp:
- Phân công cán bộ theo dõi tiếp doanh nghiệp định kỳ tại trụ sở Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.
- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu (nếu có) tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết, trả lời cho doanh nghiệp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ  buổi tiếp doanh nghiệp.
- Làm việc với Công an tỉnh để bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian tiếp doanh nghiệp.
- Phát hành giấy mời các Sở, ngành, địa phương liên quan tham gia buổi tiếp đối với các doanh nghiệp đã có đăng ký trình bày nội dung. 
- Sử dụng nguồn kinh phí trong kế hoạch hằng năm của Ban để tổ chức tiếp doanh nghiệp và chi theo các qui định hiện hành.
- Tham mưu kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi tiếp doanh nghiệp để trình duyệt ban hành theo quy định.
 
7. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh: Cử lãnh đạo và cán bộ dự buổi tiếp doanh nghiệp cùng với lãnh đạo UBND tỉnh và phát hành thông báo kết luận của UBND tỉnh.
 
8. Trách nhiệm của Công an tỉnh: Bố trí lực lượng hoặc chỉ đạo Công an thành phố Tam Kỳ bố trí lực lượng phối hợp với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo trật tự, an toàn buổi tiếp doanh nghiệp.
 
9. Trách nhiệm của Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan: Phối hợp với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh của doanh nghiệp và cử lãnh đạo, cán bộ tham gia buổi tiếp doanh nghiệp khi được mời.
 
Điều 2. Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm niêm yết quy định tại trụ sở Ban, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban và thông báo trên  các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./
 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Ðài PT-TH Quảng Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- CPVP;
-Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd nội quy tiếp doanh nghiệp hằng tháng 2014.doc)
 
 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
 
 
Lê Phước Thanh