Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5/2015 của Lãnh đạo UBND tỉnh

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Số: 159 /TB-BXTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Quảng Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2015
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 05/2015 của Lãnh đạo UBND tỉnh
 
Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vào lúc 08h00 ngày 05/5/2015 (sáng thứ Ba) tại Trụ sở làm việc của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (số 596 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam).
 
Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam kính thông báo đến các doanh nghiệp được biết./.
 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp;
- Lưu: VT, TT HTDN.
 
                       
TRƯỞNG BAN
 
 
(đã ký)
 
 
Võ Văn Hùng
 
 

Các tin khác: