Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2014 của Lãnh đạo tỉnh

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Số: 582 /TB-BXTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Quảng Nam, ngày 02 tháng 102 năm 2014
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2014 của Lãnh đạo tỉnh
 
Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, Lãnh đạo tỉnh sẽ chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vào lúc 07h30 ngày 05/12/2014 tại trụ sở làm việc của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.
 
Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam kính thông báo đến các doanh nghiệp được biết./.
 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp;
- Lưu: VT, TT HTDN.
 
                       
KT.TRƯỞNG BAN
 PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(đã ký)
 
 
Thiều Việt Dũng
 
 

Các tin khác: