Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2015 của UBND tỉnh

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Số: 579 /TB-BXTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Quảng Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2015
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2015 của UBND tỉnh
 
Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, UBND tỉnh tổ chức buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ dự kiến vào lúc 14h00 ngày 07/12/2015 (Chiều thứ hai) tại Trụ sở làm việc của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (số 596 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam).
 
Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam kính thông báo đến các doanh nghiệp được biết./.
 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp;
- Lưu: VT, TT HTDN.
 
                       
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(đã ký)
 
 
Thiều Việt Dũng
 
 

Các tin khác: